مشق زندگی

وب نوشت صادق دوپیکر ... باز باید سرنوشت از سر نوشت

تماس با نویسنده وب نوشت

gmail: sadegh.dopeykar@gmail.com

yahoo mail : sadisadi7@yahoo.com

                                                                                          tell : 09171492163